Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH, USŁUGACH TURYSTYCZNYCH I WYJAZDACH

 I Zasady ogólne

1. Organizatorem turystyki i przedsiębiorcą turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361 z zm.) jest GALA-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2, 20-301 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001042700, REGON: 525612952, NIP: 9462729504, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, dalej „Organizator”

 

2. Organizator jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT), numer ewidencyjny: 261, numer wpisu do rejestru: 004.

 

3. Organizator odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

 

4. Organizator posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki nr GT 552/2021 wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62; 53-413 Wrocław na wypadek konieczności zapewnienia powrotu Podróżnych do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za Imprezę turystyczną. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

5. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym, opisem Imprezy turystycznej, Polityką prywatności, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy zawieranej przez Organizatora z Podróżnym.

 

6. Zawarcie Umowy oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych Ogólnych Warunkach Udziału w Imprezach turystycznych.

 

7. Propozycje Imprez turystycznych umieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty według przepisów Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

 

II Definicje

1. Organizator turystyczny/Organizator - należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym Przedsiębiorcą turystycznym, lub też Przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane Podróżnego innemu Przedsiębiorcy turystycznemu.

 

2. Przedsiębiorca turystyczny - należy przez to rozumieć Organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych Usług turystycznych, Agenta turystycznego lub dostawcę Usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną.

 

3. Podróżny - należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej z Organizatorem.

 

4. Uczestnicy - Podróżni w imieniu, których Podróżny (pierwszy podmiot wymieniony w Rezerwacji, Umowie lub będący płatnikiem Rezerwacji) dokonuje Rezerwacji i zawarcia Umowy.

 

5. Strony - łącznie Organizator i Podróżny.

 

6. Agent turystyczny/Agent - należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę turystycznego innego niż Organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy turystyczne utworzone przez Organizatora.

 

7. Impreza turystyczna - usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

8. Usługa turystyczna - należy przez to rozumieć: 1) przewóz pasażerów, 2) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, 3) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych lub 4) inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w pkt 1-3 powyżej.

 

9. Umowa o udział w imprezie turystycznej/ Umowa - umowa dotyczącą Imprezy turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej. Umowa jest zawierana pomiędzy Organizatorem a Podróżnym.

 

10. Wyjazd - pojedyncza usługa turystyczna świadczona przez Organizatora, która nie stanowi Imprezy turystycznej i wobec której nie stosuje się przepisów Ustawy.

 

11. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych - niniejsze warunki, które stanowią integralną część Umowy, regulujące wzajemne prawa i obowiązki Podróżnego, Organizatora oraz Agenta.

 

12. Rozpoczęcie Imprezy turystycznej - należy przez to rozumieć rozpoczęcie wykonywania Usług turystycznych w ramach tej samej Imprezy turystycznej, tj. data wylotu/wyjazdu stanowi dzień rozpoczęcia Imprezy turystycznej.

 

13. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą Strony powołującej się na taką sytuację, której


skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

 

14. Serwis - platforma służąca do przeglądania, prezentowania Imprez turystycznych, a także dokonania Rezerwacji i nabywania w/w imprez turystycznych przy pomocy formularza rezerwacyjnego, dostępna na stronie www.gala-travel.pl, będąca własnością Organizatora. Serwis umożliwia Podróżnym dokonanie Rezerwacji miejsc w Imprezie turystycznej wraz z dokonaniem płatności zaliczki lub pełnej płatności za zarezerwowaną Imprezę turystyczną.

 

15. Rezerwacja - złożenie zamówienia na udział w Imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie bądź w siedzibie Organizatora. Przed dokonaniem Rezerwacji Podróżny zapoznaje się oraz akceptacje: Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym, opis Imprezy turystycznej, Politykę prywatności i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Złożenie Rezerwacji jest możliwe za pomocą Serwisu albo w siedzibie Organizatora.

 

16. Ustawa - Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361 z zm.).

 

17. Niezgodności - należy przez to rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną.

 

18. Trwały nośnik - należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

III Zawarcie Umowy

1. Podróżny i Organizator zawierają Umowę dotyczącą zorganizowania Imprezy turystycznej w siedzibie Organizatora, za pomocą Serwisu bądź za pośrednictwem Agenta.

 

2. Zawarcie Umowy następuje w momencie otrzymania przez Podróżnego oryginału podpisanego przez Organizatora lub Agenta i Podróżnego Umowy albo poprzez zapłatę całości lub części ceny za Imprezę turystyczną oraz pełną kwotę wybranego ubezpieczenia.

 

3. Dokonanie zapłaty następuje zgodnie z terminami i warunkami zawartymi w podpunkcie VI Warunki płatności.

 

4. Podróżny przez dokonanie zapłaty (całkowitej albo częściowej) akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.

 

5. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli Umowa ta została zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron.

 

6. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych stanowiące wzorzec Umowy, wydane na podstawie art. 384 § 1 KC oraz Ustawy, w zakresie w nich uregulowanym zawierają prawa i obowiązki Podróżnego, Organizatora i Agenta.

 

7. Integralną cześć Umowy stanowią: Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym, opis Imprezy turystycznej, Polityka prywatności, Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

8. Dane zawarte w opisie Imprezy turystycznej mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy. Organizator albo Agent zobowiązuje się zachować wymóg poinformowania o zmianie Podróżnego przez Organizatora albo Agenta w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

 

IV Zawarcie umowy dotyczącej indywidualnej Imprezy turystycznej, usług turystycznych i umowy o wyjazd

1. Oprócz Imprez turystycznych dostępnych w Serwisie oraz siedzibie Organizatora, istnieje możliwość ustalenia z Organizatorem indywidualnej Imprezy turystycznej dla określonej grupy osób dla której mają zastosowanie przepisy Ustawy i niniejszych warunków z wyjątkami określonymi w Umowie.

 

2. Oprócz Imprez turystycznych dostępnych w Serwisie oraz siedzibie Organizatora, istnieje możliwość wykupienia u Organizatora połączonych Usług turystycznych, które stanowią Imprezę turystyczną. Są to w szczególności umowy o pobyt w hotelu z dojazdem. Do niniejszych Usług turystycznych, które stanowią Imprezę turystyczną stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy i postanowienia niniejszych warunków wraz z załączonym do nich formularzem.

 

3. Poza Imprezami turystycznymi określonymi w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału Organizator organizuje Imprezy turystyczne oraz powiązane Usługi turystyczne trwające krócej niż 24 h do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy ani niniejsze warunki, chyba że obejmują nocleg.

 

4. Organizator poza Imprezami turystycznymi oferuje również usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie pojedynczych usług turystycznych, które nie stanowią Imprez turystycznych i wobec których nie są stosowane przepisy Ustawy tzw. wyjazdy.

 

5. Wyjazdy stanowią takie usługi turystyczne, które stanowią odrębną całość i nie są połączone przez Organizatora z innymi usługami turystycznymi. Są to w szczególności umowy o pobyt w hotelu z dojazdem czy przelotem we własnym zakresie.

 

6. Z treści zawieranych umów między Organizatorem a Podróżnym wyraźnie wynika, czy odnoszą się one do organizacji Imprezy turystycznej czy Wyjazdu.

 

7. Stroną umowy o wyjazd z Podróżnym jest każdoczesny wykonawca określonych nią usług (hotel), który ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację i wobec którego wszelkie reklamacje za nienależyte wykonanie usług winne być kierowane.

 

8. Do umów o wyjazd postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Udziału w Imprezach turystycznych stosuje się odpowiednio z wyłączeniem podpunktu IX Obowiązki Organizatora i podpunktu XII Udzielenie pomocy przez Organizatora.

 

V Informacje dotyczące zawarcia Umowy

1. Podróżny dokonujący Rezerwacji musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wyjeżdżającej bez rodzica lub opiekuna prawnego wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych, złożonej na piśmie z podpisami, poświadczonymi notarialnie. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie podczas Imprezy turystycznej odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

2. Podróżny dokonujący Rezerwacji także w imieniu osób trzecich zgłoszonych w tej samej Rezerwacji/Umowie, bierze na siebie odpowiedzialność za zapłatę ceny Imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Rezerwacji/Umowie. Podróżny zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania osobom trzecim (Uczestnikom) w imieniu których dokonuje Rezerwacji i zawarcia Umowy do przekazania wszelkich informacji wskazanych od Organizatora a także do przekazywania Organizatorowi w imieniu tych osób oświadczeń oraz informacji związanych z realizacją Imprezy turystycznej.

 

3. Dane osoby, na którą Rezerwacja jest złożona, powinny być zgodne z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym. Nie podanie lub podanie niepełnych, niepoprawnych, fałszywych danych osobowych może skutkować niedostarczeniem istotnych informacji dotyczących realizacji Rezerwacji i Umowy, ponadto może skutkować dodatkowymi kosztami.

 

4. W przypadku zmiany danych osobowych po zawarciu umowy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Podróżnego kosztami odpowiadającymi rzeczywistym kosztom dokonania zmiany, przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.

 

VI Warunki płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Serwisu albo w siedzibie Organizatora są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena zarezerwowanej/zakupionej Imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie prezentowanym w Serwisie/siedzibie Organizatora plus usługi dodatkowe jeżeli zostaną wybrane przez Podróżnego.

 

2. Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy turystycznej, w terminie 48 h liczonych od momentu złożenia Rezerwacji. Cała pozostała część ceny Imprezy turystycznej (dopłata) winna być zapłacona w terminie 30 dni przed datą Rozpoczęcia Imprezy turystycznej.

 

3. Jeżeli Umowa zostaje zawarta na 30 dni lub mniej przed dniem Rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny Imprezy turystycznej w ciągu 48 h od momentu dokonania Rezerwacji.

 

4. W przypadku braku zapłaty całości albo części ceny (zaliczki) Imprezy turystycznej w terminach określonych  w ust. 1 i 2 niniejszego podpunktu, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji dokonanej przez Podróżnego.

 

5. Koszty dodatkowe związane z realizacją Imprezy turystycznej np. należność za bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej płatne przez Podróżnego na miejscu, są określone w opisie Imprezy turystycznej oraz w informacjach praktycznych, które Podróżny otrzyma najpóźniej na dwa dni przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

 

6. W przypadku nie uiszczenia całej pozostałej części ceny Imprezy turystycznej (dopłaty) w terminie obliczanym przez Serwis w zależności od daty Rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Organizator ma prawo rozwiązać  Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator, jest uprawniony do pobrania od Podróżnego kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z podpunktem XIII ust. 4 i 8.

 

7. W przypadku wpłaty przelewem, Podróżny prześle jego kopię mailem. Opłaty bankowe za dokonanie przelewu są ponoszone przez wpłacającego tj. Podróżnego.

8. Terminem dokonania płatności jest dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.

 

9. W stosunku do ustalonej z Organizatorem indywidualnej Imprezy turystycznej dla określonej grupy osób, zasady i terminy płatności mogą być odmienne i zostaną w takim przypadku uregulowane w Umowie.

 

10. Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy na adres Podróżnego wskazany w Rezerwacji, na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą Rezerwacji (płatnika Rezerwacji). Zwrot nastąpi przy użyciu takich samych sposobu płatności, jakie zostały użyte przez Podróżnego, chyba że Podróżny jednoznacznie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Podróżny nie ponosi żadnych opłat w związku z danym sposobem zwrotu.

 

VII Zmiana ceny lub innych warunków Umowy przez Organizatora

1. Cena Imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład: koszty paliwa, kursy walut). W żadnym przypadku podwyżka ceny Imprezy turystycznej nie może nastąpić w okresie 20 dni przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny Imprezy turystycznej, Podróżny może rozwiązać Umowę.

 

2. W przypadku podwyższenia ceny Imprezy turystycznej Organizator powiadomi każdorazowo Podróżnego (tj. pierwszą osobę wymienioną w Rezerwacji, Umowie lub płatnika Rezerwacji) na trwałym nośniku o zmianie ceny wraz z uzasadnieniem podwyżki, wskazując sposób jej wyliczenia.

 

3. Podróżnemu przysługuje prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się koszty określone o których mowa w ust. 1 niniejszego podpunktu, które to obniżenie kosztów nastąpiło po zawarciu Umowy a przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

 

4. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Podróżnego Organizator przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.

 

5. W przypadku zmian innych niż cena warunków Umowy, przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio. Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie innych warunków Umowy niż cena, poinformować Organizatora na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie czy odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę turystyczną.

 

VIII Ubezpieczenie

1. Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia Imprez zagranicznych w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego a także warunki i zasady tych ubezpieczeń są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które stanowią integralną część Umowy.

 

2. Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej m.in. z powodu zachorowań na Covid-19.

 

IX Obowiązki Organizatora

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców Usług turystycznych.

 

2. Podróżny zawiadamia Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu Niezgodności.

 

3. Jeżeli którakolwiek z Usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator usuwa Niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu Niezgodności i wartości Usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia Niezgodności stosuje się przepisy art. 50 Ustawy.

 

4. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z powodu Nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej dookreślonej w Umowie przez okres do 3 nocy. Niniejsze uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.

 

5. Organizator nie może powoływać się na Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4 niniejszego podpunktu, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powołać się na takie okoliczności na podstawie innych przepisów.

 

6. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do trzykrotności ceny Imprezy turystycznej w stosunku do każdego Podróżnego. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie lub szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 

X Prawa i obowiązki Podróżnego

1. Podróżny powinien 24 h przed planowanym Rozpoczęciem Imprezy turystycznej potwierdzić rozkład wylotu/wyjazdu u Organizatora. W przypadku zmiany godziny wyjazdu/wylotu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Podróżnego.

 

2. W czasie realizacji Imprezy turystycznej Podróżny ma prawo do wszelkich świadczeń określonych w opisie Imprezy turystycznej.

 

3. W czasie trwania Imprezy turystycznej Podróżny ma prawo do korzystania z pomocy i opieki pilota lub rezydenta, do których może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące realizacji Imprezy turystycznej.

 

4. W czasie trwania Imprezy turystycznej Podróżny zobowiązuje się stosować do wszelkich wskazówek pilota lub rezydenta, umożliwiających realizację Imprezy turystycznej.

 

5. Podróżny zobowiązuje się przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych - związanych z bezpieczeństwem podróży, o których został poinformowany lub z którymi mógł i powinien się zapoznać oraz do wykonania poleceń i instrukcji załogi autokaru, statku powietrznego i morskiego.

 

6. Podróżny zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy turystycznej wyrządzonej przez siebie oraz osoby wymienione w Umowie.

 

XI Przeniesienie uprawnień na inna osobę

1. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

 

2. Przeniesienie ogółu uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

 

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego podpunktu, będzie się dla Organizatora wiązać z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia Umowy.

 

4. Za nieuiszczoną część Imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w Imprezie turystycznej Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

XII Udzielenie pomocy przez Organizatora

1. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji w tym Nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach.

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 niniejszego podpunktu, polega w szczególności na udzieleniu:

1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

2) pomocy Podróżnemu w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 Ustawy.

 

3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego podpunktu, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora. 

 

XIII Odstąpienie przez Podróżnego od Umowy

1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej Rozpoczęciem.

 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, złożonej przez Podróżnego u Organizatora albo Agenta - mailowo albo na adres siedziby Organizatora albo Agenta.  Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się datę jego wysłania przez Podróżnego. Oświadczenie o odstąpieniu wysłane drogą mailową wymaga potwierdzenia przez Organizatora albo Agenta otrzymania przedmiotowego pisma. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania odstąpienia przez Organizatora albo Agenta zaleca się aby Podróżny skontaktował się z Organizatorem albo Agentem w celu potwierdzenia otrzymania przez nich odstąpienia wysłanego przez Podróżnego. Przy czym każdorazowo datą odstąpienia będzie dzień wysłania maila o odstąpieniu albo dzień stempla pocztowego.

 

3. Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy na rzecz Organizatora.

 

4. Organizator informuje, że opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy są następujące:

1) odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu - 7% ceny imprezy;

2) odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu - 20 % ceny imprezy;

3) odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu - 30 % ceny imprezy;

4) odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu - 50 % ceny imprezy;

5) odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu - 70 % ceny imprezy;

6) odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu - 80 % ceny imprezy;

7) odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóźniej w dniu wyjazdu) - 95 % ceny imprezy.

 

5. Organizator dokona zwrotu Podróżnemu w terminie 14 dni od odstąpienia przez Podróżnego od Umowy. Organizator zwróci zapłaconą kwotę za Imprezę turystyczną pomniejszoną o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu odstąpienia od Umowy. Zasady zwrotu zostały określone w podpunkcie VI ust. 10 niniejszych warunków.

 

6. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu części opłaty - Organizator niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.

 

7. Na prośbę Podróżnego przesłaną mailowo albo na adres siedziby Organizatora albo Agenta, Organizator przedstawi zestawienie rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z odstąpieniem od Umowy Podróżnego, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w terminie 30 dni od wpłynięcia prośby.

 

8. W przypadku Imprez turystycznych realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym (nie czarterowym) powyższe warunki odstąpienia nie znajdują zastosowania. Koszty odstąpienia naliczone przez Organizatora będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem odstąpienia należy się skontaktować z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

 

9. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia Nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy turystycznej lub przewóz Podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

10. Niestawienie się Podróżnego w dniu Rozpoczęcia Imprezy turystycznej na lotnisku, w miejscu odjazdu autokaru, z wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 9 niniejszego podpunktu, uważa się za rezygnację Podróżnego z uczestnictwa w Imprezie turystycznej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. Wówczas ponosi on koszty rezygnacji określone w podpunkcie XIII ust. 4 i 8 niniejszych warunków.

 

11. W sytuacji gdy Podróżny nie może się stawić na lotnisku/odjazdu autokaru przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej albo nie może rozpocząć podróży z winy nie leżącej po stronie Organizatora, powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Organizatora. W takim przypadku Podróżny dotrze do miejsca docelowego w trakcie trwania Imprezy turystycznej we własnym zakresie i na własny koszt oraz będzie uczestniczył w Imprezie turystycznej na nowo określonych zasadach. W takim przypadku Podróżny ponosi wszelkie koszty związane z dotarciem do miejsca docelowego. Podróżnemu nie przysługuje, zwrot rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z realizacja Umowy, w szczególności za niewykorzystane a opłacone przez Organizatora bilety lotnicze/przejazd autokarem, doby hotelowe i ubezpieczenie.

 

XIV Odwołanie imprezy turystycznej

1. Organizator turystyki może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie turystycznej jest mniejsza niż minimalna liczba osób wymagana do zrealizowania Imprezy turystycznej, a Organizator powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie nie późniejszym niż:

a) 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;

b) 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni;

c)48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

2) nie może zrealizować Umowy z powodu Nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

 

2. W razie odwołania Imprezy turystycznej przez Organizatora z przyczyn wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego podpunktu, Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Zasady zwrotu zostały określone w podpunkcie VI ust. 10 niniejszych warunków.

 

XV Dokumenty wymagane od Podróżnego

1. Podróżny zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz przestrzegania wszelkich przepisów w tym sanitarnych (np. obowiązkowych szczepień lub konieczności posiadania unijnego certyfikatu COVID)  obowiązujących w krajach, do których podróżuje albo w krajach tranzytowych.

 

2. Organizator służy pomocą  oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, paszportowych oraz instrukcji wypełniania formularzy sanitarnych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nie przyznanie wiz, paszportu lub odmowę wjazdu do danego kraju z powodu braku właściwych dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Podróżnego, który nie zostanie przepuszczony przez granicę z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

3. Jeżeli Podróżny spóźni się na środek transportu na który miał zarezerwowane miejsce z powodu zgubienia dokumentów o których mowa w ust. 1, 5 i 6 niniejszego podpunktu, będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty transportu we własnym zakresie i będzie uczestniczył w Imprezie turystycznej na nowo określonych zasadach. Podróżnemu nie przysługuje, zwrot rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z realizacja Umowy, w szczególności za niewykorzystane a opłacone przez Organizatora bilety lotnicze/przejazd autokarem, doby hotelowe i ubezpieczenie.

 

4. Jeżeli zostanie zgubiony dokument podróży np. bilet i będzie wymagane wystawienie nowego, Podróżny zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, Agenta albo rezydenta czy pilota. Wydanie duplikatu może wiązać się z poniesieniem dodatkowego kosztu przez Podróżnego.

 

5. Informacje o wymaganiach wizowych, paszportowych, sanitarnych odnoszą się tylko do obywateli Polski. Obywatelom innych państw zaleca się przed zakupem Imprezy turystycznej kontakt z właściwym konsulatem w celu ustalenia obowiązujących ich przepisów wizowych, paszportowych i sanitarnych.

 

6. Wymóg posiadania paszportu dotyczy również dzieci.

 

7. W przypadku gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez Podróżnego w Imprezie turystycznej z powodu braku niezbędnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 5 i 6 niniejszego podpunktu, wówczas ponosi on koszty rezygnacji określone w podpunkcie XIII ust. 4 i 8 niniejszych warunków.

 

8. Podróżny przejmuje odpowiedzialność za dotrzymywanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów, niezbędnych do przeprowadzenia Imprezy turystycznej. Wszelkie następstwa, szczególnie żądanie uiszczenia kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej, które wyniknęły z niedotrzymania lub nieprzestrzegania tych przepisów, z wyjątkiem takich które zostały zawinione przez Organizatora, obciążany jest Podróżny.

 

XVI Odpowiedzialność linii lotniczych

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia, opóźnienia czy zgubienia bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu Property Irregularity Report na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonego bagażu. Reklamacje dotyczące opóźnienia albo zgubienia bagażu należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania opóźnionego bagażu albo dnia w który miał być przekazany bagaż Podróżnemu. Formularz Property Irregularity Report dostępny jest na lotniskach w punktach „Lost and found”.

 

2. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania, lub dużego opóźnienia lotów). Podróżny ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej opisanej w ust. 1 niniejszego punktu – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa).

 

XVII Reklamacje

1. Jeżeli Podróżny stwierdza Niezgodne wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, Agenta lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta), tak aby Organizator mógł, jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę.

 

2. Reklamacja powinna być złożona w postaci papierowej lub elektronicznej, ewentualnie na innym trwałym nośniku. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy. Ponadto reklamacja powinna zawierać dane Imprezy turystycznej, w której uczestniczył Podróżny, wskazanie Niezgodności oraz określenie żądań. Niepodanie ww. danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 

3. Organizator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Podróżny zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

XVIII Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem Serwisu. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Organizatora zawiera: Polityka prywatności, która stanowi integralną część Umowy. 

 

XIX Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach turystycznych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego obowiązującego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.  o imprezach turystycznych i powiązanych usługach, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO

 

2. W sprawach związanych z Imprezą turystyczną, Podróżny może kontaktować się przed Rozpoczęciem Imprezy turystycznej bezpośrednio z Organizatorem, a w przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Agenta, także z tym Agentem. Po Rozpoczęciu Imprezy turystycznej Podróżny może się kontaktować z pilotem lub rezydentem, którzy przekażą numer  telefonu lub adres poczty elektronicznej Organizatora lub Agenta niezwłocznie.

 

3. Podróżni mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

a) telefonicznie: + 48 81 444 69 33, +48 444 50 27, +48 534 57 22

b) e-mailowo: rezerwacje@gala-travel.pl

c) pisemnie na adres: Gala-Travel sp. z o.o., 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.

 

5. Podróżny będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mianowicie:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.); z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

2) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Podróżnym a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3) Podróżny może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Podróżnym, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Infolinię konsumencką pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800889866 oraz przez Federacja Konsu-  mentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;

4) Podróżny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

6. Jeżeli jedno z postanowień Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach turystycznych uznane zostanie za nieważne pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach turystycznych będą ważne i pozostają w mocy.

 

7. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych obowiązują od dnia 27.07.2022.

 

 

Załącznik nr 1

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Gala-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2, 20-301 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001042700, REGON: 525612952, NIP: 9462729504, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

 

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Gala-Travel sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Gala-Travel sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

 

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

 

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

 

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

 

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

 

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę.

 

- Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

 

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

 

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład, jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

 

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

 

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

 

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania, lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

 

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

 

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Biuro Turystyki Gala-Travel sp. z o.o. wykupiło w Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.; ul. Gwiaździsta 62; 53-413 Wrocław, tel.: 7136 92887, bok@tueuropa.pl, zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

 

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki, 20-029 Lublin, ul

Proszę czekać ...