Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

I Definicje
1. Administrator/Organizator i Przedsiębiorca turystyczny- jest administratorem danych osobowych podanych przez Podróżnych, którym jest: Gala-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2, 20-301 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001042700, REGON: 525612952, NIP: 9462729504, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

 

2. Organizator turystyczny/Organizator- należy przez to rozumieć przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane Podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu.
 

3. Przedsiębiorca turystyczny- należy przez to rozumieć Organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę Usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną.


4. Podróżny- należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej z Organizatorem.


5. Impreza turystyczna- usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.


6. Umowa o udział w imprezie turystycznej/ Umowa – umowa dotyczącą Imprezy turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej. Umowa jest zawierana pomiędzy Organizatorem a Podróżnym.


7. Usługa turystyczna- należy przez to rozumieć:

1) przewóz pasażerów,

2) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, 3) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych lub 4) inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w pkt 1-3 powyżej.


II Administrator danych osobowych
1. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: roma@gala-travel.pl.


2. Każdorazowo cel i zakres przetwarzania przez Administratora danych osobowych wynikają z Umowy zawartej przez Administratora z Podróżnym, zgody Podróżnego, przepisów prawa powszechnie obowiązującego i doprecyzowane są w wyniku działań podejmowanych przez Podróżnego.


III Zakres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu;
2) dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju docelowego/tranzytowego) tj. wizerunek twarzy, miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;
3) numer PESEL (w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział w Imprezie turystycznej);
4) adres IP i identyfikator MAC


2. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne (za wyjątkiem ust. 1 pkt 4 niniejszego podpunktu) do zawarcia Umowy, jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie Podróżnego przed zawarciem Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy, jej wykonania lub podjęcia działań żądanych przez Podróżnego przed zawarciem Umowy.


IV Dane osobowe Podróżnych Imprezy turystycznej:
Podróżny podpisując Umowę w swoim imieniu, czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych przez niego Podróżnych Imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność poinformowania ich o zasadach przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych. Jeśli Podróżny zawiera Umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on zgodę tej osoby. Za działanie bez zgody osoby trzeciej Podróżny ponosi pełną odpowiedzialność.


V Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe Podróżnych Administrator przetwarza w następujących celach:
1) zawarcie Umowy i jej wykonania (dotyczy również realizacji innych Usług turystycznych świadczonych zgodnie z wyborem Podróżnego), podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO - „wykonanie umowy”;
2) świadczenia usługi w zakresie umożliwienia dokonania rezerwacji i zakupu pojedynczych Usług turystycznych świadczonych przez dostawcę usług hotelowych czy przewoźnika lotniczego, podstawa prawna - art. 6 ust. 1lit b RODO - „podjęcie działań na żądanie osoby”;
3) wykonanie obowiązków prawnych, np. sprawozdawczości rachunkowej i rozliczeń finansowych (w tym wystawiania i przechowywania faktur) czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO - "obowiązek prawny";
4) dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO- „prawnie usprawiedliwiony interes”;
5) przesyłanie informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO- „zgoda”;
6) marketing usług własnych w trakcie trwania Umowy, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - „prawnie uzasadniony interes”.


VI Odbiorcy danych:
Dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Mogą one być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu m.in.: innym podmiotom takim jak hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, dostawcy usług IT, księgowo-rozliczeniowych, podatkowych, prawnych, kontrahenci polscy i zagraniczni realizujący usługi na podstawie zawartych umów, konsulaty państw, w których istnieje obowiązek wizowy (w przypadku konieczności wyrobienia wizy), dostawcy usług dodatkowych (transfery, parkingi), szpitale i wszelkie inne jednostki w których jest wymagane okazanie certyfikatu covidowego.


VII Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie obowiązek prawny ich przechowywania.


VIII Uprawnienia Podróżnego:
1. Każdy Podróżny ma prawo: dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
2. Podróżny ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
3. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez wysłania maila na adres: roma@gala-travel.pl.

 

Proszę czekać ...