Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Gala-Travel Biuro Turystyki

Szanowni Klienci,
Gala-Travel Biuro Turystyki z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gala-Travel Biuro Turystyki z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 (zwane dalej „Biurem”).

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wykonania ciążących na biurze obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług turystycznych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3. przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, VAT),
4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
o podmiotom współpracującym oraz podwykonawcom uczestniczącym w realizacji imprez turystycznych, takim jak: hotele, linie lotnicze, firma ubezpieczeniowa, piloci obsługujący daną imprezę
o podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
o podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej,

2. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
o podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
o podmiotom współpracującym z biurem przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragniemy poinformować, że:
1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
2. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na zapytanie mailowe, zawarcia umowy i jej wykonania;
3. zgodnie z RODO mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
o sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
o usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
o umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
o przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: roma@gala-travel.pl
W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi Partnerzy